Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hồng Mến

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Mến           2. Giới tính: Nữ

2. Ngày sinh: 15/10/1975                                                         4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết đinh công nhận NCS số :  929 /QĐ-ĐT ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo :

          - Đổi tên đề tài theo quyết đinh số 2088/QĐ-ĐT ngày 30/12/2016

7. Tên đề tài luận án : ‘‘Quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới’’

8. Chuyên ngành: Quản lí giáo dục                    9. Mã số: 62 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

          Hướng dẫn 1: PGS. TS Lê Phước Minh;

          Hướng dẫn 2:TS. Đỗ Thị Thu Hằng

11. Tóm tắt các kết quả mới luận án:

1. Về lý luận: Luận án đã:

          - Hệ thống hóa lý luận, khái niệm liên quan vấn đề nghiên cứu quản lí tài chính cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới để sử dụng trong nghiên cứu và triển khai.

- Làm rõ tài chính của các cơ sở đào tạo đại học; và đề cập phân tích làm rõ đổi mới giáo dục đại học, và những vấn đề đặt ra cho tài chính và quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo đại học; Phân cấp quản lý và tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý tài chính tại các cơ sở đào tạo; Đặc thù của quản lí tài chính đối với cơ sở đào tạo đại học; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; và QLTC theo tiếp chức năng quản lí.

- Nhận định được những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lí tài chính và kinh nghiệm quốc tế về quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo đại học và bài học cho Việt Nam.

2. Về thực tiễn: Luận án đã:

           -  Hệ  thống hóa các chủ  trương của Nhà nước về quản lí tài chính cơ sở đào tạo đại học (đơn vị sự nghiệp) ở Việt Nam; đặc biệt là các chủ trương chính sách về tài chính của đơn vị sự nghiệp hành chính thuộc cơ chế Đảng quản lí.

          - Tổ chức điều tra khảo sát, phân tích, đánh giá các nội dung: Thực trạng tài chính, tổ chức và cơ chế hoạt động tài chính tại các CSĐT thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thực trạng thực hiện các chức năng quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm:  Về xây dựng kế hoạch các nguồn quản lí tài chính cơ sở đào tạo;  tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính; chỉ đạo, giám sát thực hiện kế hoạch tài chính; kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch tài chính; đánh giá chung về thực trạng quản lí tài chính tại các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh.

          - Tác giả đã tổ chức triển khai thực nghiệm và thẩm định 01 giải pháp “Tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ quản lí tài chính và cán bộ quản lí khoa, phòng, ban. Việc thực nghiệm giải pháp này thu được một số kết quả tích cực khẳng định hiệu quả của quy trình nhằm triển khai ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn tại các CSĐT thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

          Giải pháp “Tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ quản lí tài chính và cán bộ quản lí khoa, phòng, ban; từ đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Học viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng với yêu cầu đổi mới.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu hoạt động tự chủ toàn bộ về tài chính theo hướng đa cấp độ.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

A. Các bài báo

1.  Nguyễn Thị Hồng Mến (2013), “Quản lý công tác tài chính ở một số trường cao đẳng tại tỉnh Thái Bình- thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Giáo dục số đăc biệt, tháng 6/2013(04), tr.08-10.

2.  Nguyễn Thị Hồng Mến (2013), “Nâng cao hiệu quả quản lý công tác tài chính ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền”, Tạp chí Quản lý Giáo dục số 51, tháng 8/2013(14), tr.54-57.

3.  Nguyễn Thị Hồng Mến (2013), “Công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất-thiết bị Giáo dục trong các trường phổ thông”, Tạp chí thiết bị Giáo dục số 96, tháng 8/2013(1), tr.2-3.

4.  Nguyễn Thị Hồng Mến (2016),“Quản lí tài chính trong cơ sở giáo dục và đơn vị sự nghiệp giáo dục theo định hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm đối với xã hội”,Tạp chí Giáo dục số 373, kì 1- 1/2016(07), tr.21-23.

5.  Nguyễn Thị Hồng Mến (2016), “Tự chủ đại học nhìn từ góc nhìn tự chủ tài chính ở các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo”, Tạp chí Giáo dụcsố đặc biệt, tháng 4/2016, tr.202-203.

6.  Nguyễn Thị Hồng Mến (2016), “Xây dựng tiêu chí đánh giá thực trạng của quản lí tài chính trong đào tạo đại học đáp ứng bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay”, Tạp chí Dạy học ngày nay số 8, tháng 8/2016(02), tr.9-11.

7.  Nguyễn Thị Hồng Mến (2017), “Quản lý Tài chính trong đào tạo theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm”, Tạp chí Dạy học ngày nay số 10, tháng 10/2017, tr.206 -209.

 

B. Đề tài nghiên cứu khoa học

1.Nguyễn Thị Hồng Mến ( Chủ nhiệm đề tài cấp trọng điểm, 2011 ), “ Đổi mới công tác quản lý tài chính của Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo Nghị định 43 của Chính phủ”, đạt loại khá.

2.  Nguyễn Thị Hồng Mến (Chủ nhiệm đề tài cấp trọng điểm, 2012), “Hoạt động tài chính của Học viện Báo chí và Tuyên truyền – Thành tự, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra”, đạt loại khá.

3. Nguyễn Thị Hồng Mến (Chủ nhiệm đề tài cấp trọng điểm, 2013 ), “Công tác quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay”, đạt loại xuất sắc.

4.  Nguyễn Thị Hồng Mến (Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở, 2014), “Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý tài chính ở học viện Báo chí và Tuyên truyền”, đạt loại suất sắc.

5.  Nguyễn Thị Hồng Mến (Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở, 2015), “Xã hội hóa công tác đầu tư xây dựng cơ bản ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền”, đạt loại suất sắc.

6. Nguyễn Thị Hồng Mến (Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở, 2016), “Hoạt động quản lý nguồn kinh phí liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay”, đạt loại suất sắc.

7.  Nguyễn Thị Hồng Mến (Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở trọng điểm, 2017), “Giải pháp tài chính phát triển nghiên cứu khoa học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền”, đạt loại khá.

12:11 30/11/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ