Tóm tắt LATS của NCS Khổng Hữu Lực

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:          Khổng Hữu Lực   2. Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:             06/10/1977                                    4. Nơi sinh:  Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 929/QĐ-ĐT ngày 31/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, được giao đề tài tiến sĩ: “Quản lí  quá trình đào tạo nghề công nghệ thông tin trình độ cao đẳng tiếp cận đảm bảo chất lượng trong bối cảnh mới”, tại QĐ số 134 /QĐ-ĐT ngày 24/02/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chỉnh sửa tên đề tài thành: “Quản lí quá trình đào tạo nghề công nghệ thông tin trình độ cao đẳng tiếp cận đảm bảo chất lượng”, tại Quyết định  số 144/QĐ-ĐT ngày 29/02/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Quản lí quá trình đào tạo nghề công nghệ thông tin trình độ cao đẳng tiếp cận đảm bảo chất lượng

8. Chuyên ngành:       Quản lí giáo dục            9. Mã số: 62 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS. TS. Lê Đức Ngọc

                                                       PGS. TS. Mạc Văn Tiến

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Về mặt lý luận: Hệ thống hóa lí thuyết về QLCL trong ĐT, vận dụng vào việc quản lí QTĐT nghề CNTT trình độ CĐ tiếp cận ĐBCL, góp phần phát triển lí luận về quản lí đào tạo và quản lí QTĐT các nghề về CNTT tiếp cận ĐBCL, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực về CNTT.

            Về mặt thực tiễn: Xây dựng khung lý thuyết về quản lí QTĐT nghề CNTT tiếp cận ĐBCL, bao gồm: khung tham chiếu các nội dung quản lí, các quy trình thực thi nội dung công việc theo khung tham chiếu, … trong QTĐT nghề CNTT trình độ CĐ.

            Đề xuất một số giải pháp, nhóm giải pháp thiết thực trong việc quản lí QTĐT nghề CNTT trình độ cao đẳng, bao gồm: nhóm giải pháp về nội dung quản lí QTĐT nghề CNTT trình độ cao đẳng; nhóm giải pháp về quản lí QTĐT nghề CNTT trình độ cao đẳng tiếp cận ĐBCL.

Tổ chức thử nghiệm thành công một số giải pháp về quản lí quá trình đào tạo nghề công nghệ thông tin trình độ cao đẳng tiếp cận đảm bảo chất lượng tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Ứng dụng để quản lý quá trình đào tạo nghề, đặc biệt là hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo nghề trong bối cảnh hiện nay

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ để đánh giá, đo lường một cách chi tiết toàn bộ quá trình ĐBCL trong ĐT nghề CNTT.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Khổng Hữu Lực (2014), “Quản lí quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội”, Tạp chí Giáo dục, số 311, kỳ 1 tháng 2/2014, trang: 18, 19, 22.

2. Khổng Hữu Lực (2014), Nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội trong bối cảnh hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, số 5/2014, trang: 15-17.

3. Khổng Hữu Lực, Đặng Cẩm Sương, Nguyễn Danh Nguyên (2015), “Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố theo đánh giá của người sử dụng lao động đối với chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội”, Tạp chí Giáo dục, số 357, kỳ 1 tháng 5 – 2015, trang: 9, 10, 13.

4. Khổng Hữu Lực, Phạm Vũ Quốc Bình (2016), “Đảm bảo chất lượng đào tạo tại các cơ sở dạy nghề trong bối cảnh hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, số 367, kỳ 2 tháng 2/2016, trang: 7-9.

5. Khổng Hữu Lực, Phạm Xuân Khánh (2016), “Tác động của mối quan hệ dạy nghề - doanh nghiệp đến chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề  trong bối cảnh hiện nay”, Tạp chí Khoa học dạy nghề, số 39, tháng 12/2016, trang: 1-3.

6. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, tên đề tài “Các giải pháp thu hút học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn hà Nội vào học nghề nhằm góp phần cân đối nguồn nhân lực”, mã số: 01X-12/5-2015-2

7. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, tên đề tài “Giải pháp thực hiện luật giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2018, định hướng 2030”, mã số 1X-12/6-2016-2.

8. Chủ nghiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, tên đề tài “Đào tạo theo mô hình tích lũy chứng chỉ tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội”, mã số ĐTKH/02.2017

Ngày        tháng     năm 2017

Nghiên cứu sinh

 

  

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS 

1. Full nameKhong Huu Luc                    2. Sex: Male

3. Date of birth: Octorber 6th 1977               4. Place of birth:  Vinh Phuc

5. Admission decision number: 929/QD-DT dated October 31rd 2014, Headmaster of the University of Education, Vietnam National University, Ha Noi. Subject: "The training  process management for Associate of  Information Technology Degree  to ensure educational quality in the new context", Decision No. 134 / QD-DT dated February 24th 2015 Headmaster of the University of Education.

6. Changes in academic process: Subject’s name changes to: "The training process management for IT vocational training at college level to approach the quality ensurance", Decision No. 144 / QD-DT dated 29/02/2016 Headmaster of the University of Education, Vietnam National University, Ha Noi.

7. Official Thesis Title: The training process management for IT vocational training at college level to approach the quality ensurance.

8. Major: Education Management              9. Code: 62 14 01 14

10. Supervisors:  Associate Professor, PhD. Le Duc Ngoc       

                              Associate Professor, PhD. Mac Van Tien

11. Summary of the thesis new contributions:

Theoretically, I systematized concepts and knowledge about the quality management, applying for educational process management in Associate of Information Technology Degree. Developing a theory about education management and educational process management in all of Information Technology Degree which guarantees the quality and effectiveness of creating human resources for the Information Technology industry.

In reality, I assembled an effective educational process management’s basic contents, including: guaranteed effectiveness model, references of management contents, based-references processes. All of them use for Information Technology education and Associate of Information Technology Degree.

Propose some solutions and practical solutions to the management of vocational training in colleges of information technology, including solutions for contents of management of vocational training in information technology college degree; Solutions for quality assurance colleges.

Successfully organized a number of solutions to manage the IT training process of college level approach to quality assurance at Hanoi Vocational College of High Technology.

12. Applicability in practice: Industrial training process management application, especially in quality ensuring for current context.

13. Further research directions: Studying the development of toolkit to evaluate and measure in detail whole process of quality assurance in vocational training.

14. Thesis-related publications:

1. Khong Huu Luc (2014), “The training process management for high quality human resource at the Hanoi Vocational College of High Technology”, Journal of education, No 331, issue 1,  February 2014, pages: 18, 19, 22.

2Khong Huu Luc (2014), “Improving the quality of industrial training at Ha Noi vocational College of High Technology in the current context”, Journal of education, No. Special, May 2014, pages: 15-17

3. Khong Huu Luc, Dang Cam Suong, Nguyen Danh Nguyen (2015), “The impact of the factors based on employer’s qualification affects the quality of industrial training at the Hanoi Vocational College of High Technology”, Journal of education, No. 357, issue 1, May 2015, pages: 9,10,13

4. Khong Huu Luc, Pham Vu Quoc Binh (2016), “Ensuring the quality of industrial training institutions in the current context”, Journal of education, No 376, issue 2, February 2015, pages: 7-9

5. Khong Huu Luc, Pham Xuan Khanh (2016), “The impact of the relationships between education-business to the quality and effectiveness of vocational training in the current context”, Science Journal of Vocational training Education, No. 39, December 2016, pages: 1-3

6. Scientific researches municipal level, title "Solutions  for attracting secondary and high school students in Hanoi on vocational training in order to contribute to balance human resources", code: 01X-12 / 5-2015- 2

7. Scientific researches municipal level, title "Law measurement to implement vocational training for high quality human resources of Hanoi period 2016 - 2018 and towards 2030” code: 1X-12/6-2016-2.

8. Head of the topic researches grassroots level, title "Training on the model of cumulative certificate at Hanoi Vocational College High Technology” code ĐTKH/02.2017

PhD candidate

12:12 28/12/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ